Fèis Tìr a’ Mhurain

Cosgaisean / Prices £40 airson a’ chiad phàiste san teaghlach agus £30 gach neach airson a chòrr. £40 for first child in family and £30 each for the rest. Bus/Transport  £8 for one child or £14 for family. Clar Ama / Timetable 10:20 - 11:10 Clas 1 11:10 - 12:00 Clas 2 12:00 - 12:50 Àm Dinneir 12:50 - 13:40 Clas 3 13:40 - 14:30 Clas 4 14:30 - 14:45 Àm Cluich 14:45 - 15:35 Clas 5 Air Dihaoine bidh a’ chlann a’ dol dhachaigh aig 15:00 Didomhnaich aig Talla Staoinebrig Sunday 8th at Stoneybridge Hall Reis na Feis (Fun Run) is tachartain eile 14:30  Help with teas and home baking would be appreciated  Thanks to Community Education Dept, Lionacleit for help and sponsership Download Application Form Open PDF form and print  Feis 2018 Brochure Application Form